خدمات مشاوره ای

گروه پيشگامان مديريت سامان، با شناسايي اساسی ترین علل تعارضات سازماني مي تواند در كنار سازمان شما در بخشهاي زير و نيز اندازه گيري تخصصي فرآيند ها، قرار گيرد.

گروه پيشگامان مديريت سامان در بخشهاي تاكتيكي مديريت و نيز اندازه گيري عمليات مطابق شرح ذيل، با كادري مجرب و متخصص مشكلات را تحليل و شناسايي مي نمايد و شما را در جهت استفاده از سرويس هاي آموزشي و اجرايي مجموعه هدايت مي نمايد.

در واقع سازمانها می توانند با اخذ مشاوره در بخشهاي ذيل مسير بهره گيري بهتر از خدمات گروه پيشگامان مديريت سامان را طي نمايند:

تدوین برنامه استراتژیک

مطالعات فنی و اقتصادی

مطالعات بازرگانی

روانشناسی صنعتی و مدل های فرهنگی سازمانی

مشاوره سیستم های IT

نیازسنجی جهت پیاده سازی استانداردهای مدیریت

اندازه گیری بهره وری سازمان

اندازه گیری بهره وری سیستم های مالی

اندازه گیری بهره وری سیستم های تولید

اندازه گیری بهره وری سیستم های منابع انسانی

اندازه گیری بهره وری سیستم های تامین

اندازه گیری بهره وری سیستم های بازرگانی

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد