نرم افزارهاي يكپارچه اطلاعات مديريت

تغييرات سريعي كه در روند پيشرفت اقتصاد در دنياي امروز پيش آمده است ايجاب مي نمايد بنگاه هاي اقتصادي مطابق با تغييرات ، خود را تجهيز نمايند. مهمترين عامل در موفقيت بنگاههاي اقتصادي ايجاد و نگهداري بانكهاي اطلاعاتي پر قدرت بعنوان پشتوانه تضمين موفقيت مي باشد.

  مفهوم سيستم يكپارچه اطلاعات مديريت چيست ؟

تنوع و پراكندگي فعاليت هاي سازماني در داخل يك بنگاه اقتصادي و نيز ارتباطات برون سازماني ايجاب مي نمايد، يك بانك اطلاعاتي كه بتواند مجموعه اطلاعات سازمان را بصورت هماهنگ در اختيار مديريت قرار دهد استقرار يابد. توانمندي اين سيستم در دو عامل نهفته است:

جلوگيري از تكرار ورود اطلاعات در هر يك از واحدهاي عملياتي سازمان

مرتبط نمودن تمامي اطلاعات وارده و استخراج گزارشات جامع

  عوامل ريسك در جايگزيني سيستم هاي سنتي چيست ؟

عدم انطباق ساختار سازمان جهت جايگزيني سيستم ها

فقدان روش هاي مناسب جهت كنترل چرخه اطلاعات

فقدان امكانات سخت افزاري و ارتباطي مناسب

عدم كفايت علمي پرسنل

انتخاب زمان نامناسب براي جايگزيني سيستم ها

انتخاب سيستم هاي غير استاندارد

شرکت پیشگامان مدیریت سامان، با استفاده از متخصصين ورزيده خود مي تواند بعنوان مشاور در جلوگيري از عوامل ريسك جايگزيني سيستم ها در كنار شما باشد.

.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد