ارتباط با ما

کدپستی: 1931953113
تلفن: 26457613 21 0098
26457617 21 0098
نماينده ما در پاريس: 68966531 6 0033
نام و نام خانوادگی سمت آدرس الکترونیکی
 شرکت پیشگامان مدیریت سامان شرکت Info@PishgamanSMS.com 
 آقای حمید اطهری نژاد مدیر عامل H.Atharinejad@PishgamanSMS.com 
 آقای اميد اطهری نژاد نماينده در پاريس Omid894@Yahoo.com 
 خانم مریم گلچین پور مشاور فنی M.Golchinpour@PishgamanSMS.com 
 خانم مريم احمدي امور بازرگاني خارجي M.Ahmadi@Pishgamansms.com 
.کليه حقوق قانوني اين سايت متعلق به شرکت پيشگامان مديريت سامان مي باشد